Kontakt oss
Vabakkjen 6
5411 Stord
Norge
Postboks 444
5403 Stord
Norge
Kontakt oss
Vabakkjen 6
5411 Stord
Norge
Postboks 444
5403 Stord
Norge

Cookie-erklæring

Region Sunnhordland/Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS er eigar av to nettsider. Dette regionsunnhordland.no og buisunnhordland.no. Region Sunnhordland Sunnhordland handsamar personopplysningar med respekt og varsemd og vil gjerne forklara korleis me handsamar den informasjonen me mottek om deg på internett. Vanlegvis kan du besøke Region Sunnhordland sine heimesider utan å avsløra kven du er, eller gi opplysningar […]

Region Sunnhordland/Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS er eigar av to nettsider. Dette regionsunnhordland.no og buisunnhordland.no. Region Sunnhordland Sunnhordland handsamar personopplysningar med respekt og varsemd og vil gjerne forklara korleis me handsamar den informasjonen me mottek om deg på internett.

Vanlegvis kan du besøke Region Sunnhordland sine heimesider utan å avsløra kven du er, eller gi opplysningar om deg sjølv. Våre web-servarar registrerer kun domenenavnet, ikkje e-post-adressa, til dei som besøker sida. Denne informasjonen blir samla for å registrere antall besøk, gjennomsnittstida per besøk, kva sider som blir besøkt og liknande. Region Sunnhordland bruker denne informasjonen til å analysere bruken av heimesida og betra kvaliteten på innhaldet.

I nokre tilfelle treng me opplysningar frå deg, for eksempel namn og adresse. Når me ber om denne type opplysningar, vil me prøve å fortelja deg kva me skal nytte dei til. Normalt vert personlege opplysningar kun nytta av oss sjølv til å svare på din direkte førespurnad, utføra ein ordre eller gi deg tilgang til spesielle konto-opplysningar.

Dersom du registrerer deg på nettet hos ei av Region Sunnhordland sine nettsider (buisunnhordland.no eller regionsunnhordland.no), kan eininga nytta opplysningane til å gi deg generell informasjon om Region Sunnhordland. «Cookie»-teknologi kan nyttast for å gi deg skreddarsydd informasjon.

Ein «cookie» er ei lita datafil som eit web-område kan sende til din webleser, og som kan lagrast på din harddisk slik at me kan kjenne deg igjen neste gang du går inn på sida vår. Du kan stille inn weblesaren din slik at den gir deg beskjed når du mottek en «cookie». Du kan også sperre for «cookies» dersom du ønsker det, sjølv om dette kan hindre oss i å identifisere deg.

Det kan førekome at me føretek undersøkingar på nettet for å forstå betre behova og profilane til våre besøkande. Når me utfører ei undersøking, vil me forsøke å fortelje deg korleis me skal nytta opplysningane.

Region Sunnhordland sine websider kan innehalde lenker til andre sider. Sjølv om me kun prøver å kople oss til områder som har same høge standard og respekt for personvern som oss, er me ikkje ansvarleg for innhaldet eller personvernet på andre sine websider